Domů Všeobecné podmínky
Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet firmou Lacina.cz s.r.o. - středisko Internet Sedlčany,


Článek 1. - Úvodní ustanovení

1.1.
Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet (dále jen Služby) a postupy uzavírání smluv o poskytování těchto služeb firmou Lacina.cz s.r.o. - středisko Internet Sedlčany


Článek 2. - Základní pojmy

2.1.
V těchto Všeobecných podmínkách mají následující slova a výrazy význam u nich uvedený:
"Ceníkem" se rozumí seznam cen výše uvedených Služeb poskytovaných poskytovatelem.
"Cenou" se rozumí cena za poskytované Služby.
"Kontaktní osobou" se rozumí osoba, která zajišťuje přenos informací mezi oběma Smluvními stranami týkajících se plnění smlouvy o poskytování Služeb a která je oprávněna závazně jednat ve věcech poskytování Služeb podle takové smlouvy. Kdo je takovou Kontaktní osobou jednající za smluvní strany je určeno v konkrétní smlouvě o poskytování dané Služby.
"Obecnou specifikací služby" se rozumí písemný dokument obsahující specifické technické a další podmínky pro poskytování konkrétního druhu Služby. Obecná specifikace Služby tvoří nedílnou součást každé smlouvy o poskytování určité Služby. 
"Oprávněným zástupcem" se rozumí osoba oprávněná činit jménem Smluvní strany právní úkony.
"Poskytovatelem" se rozumí společnost Lacina.cz s.r.o. – středisko Internet Sedlčany, která poskytuje nebo zajišťuje poskytování Služeb třetím osobám - uživatelům.
"Reklamací" se rozumí uplatnění nároků z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby u Poskytovatele. 
"Sítí " se rozumí telekomunikační sí
ť
"Službou" se rozumí služba připojení na sí
ť Internet poskytovaná Poskytovatelem na základě Smlouvy.
"Místo instalace" je uživatelem jednoznačně určený prostor k možné instalaci telekomunikačního zařízení poskytovatele potřebného k zajištění služby. Jednoznačným určením místa instalace je adresa budovy, podlaží a místnost či část budovy uvedená uživatelem v technické specifikaci služby.
"Smlouvou" se rozumí smlouva o poskytování Služeb.
"Smluvní stranou" se rozumí podle okolností buď Poskytovatel a nebo Uživatel. 
"Uživatelem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb Poskytovatele na základě Smlouvy o poskytování Služeb.
"Všeobecnými podmínkami" se rozumí tento dokument stanovící všeobecné podmínky pro poskytování Služeb.
"Zúčtovacím obdobím" se rozumí základní období, za které se provádí vyúčtování ceny za poskytnuté Služby.

2.2.
Nevyplývá-li z kontextu jinak, definované výrazy indikující jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak.


Článek 3. - Druhy poskytovaných telekomunikačních služeb

3.1.
Poskytovatel poskytuje následující Služby:

1. připojení k síti Internet - předávací rozhraní je vždy ethernet
2. služba VPN (virtual private networking); 
3. vystavení webových stránek na síti Internet; 
4. umístění zákaznického serveru připojeného do sítě Internet ve vlastní lokalitě, pronájem webového prostoru, pronájem části serveru (hosting), připojení serveru klienta (housing), pronájem serveru, přidělování domén; 
5. doplňkové služby (konzultace, instalace zařízení atd.) a veškeré ostatní telekomunikační služby připuštěné generálním povolením pro poskytování telekomunikačních služeb vydaným Českým telekomunikačním úřadem.


Článek 4. - Smlouva o poskytování služeb

4.1.
Služby jsou poskytovány na základě Smlouvy, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Uživateli služby, vykonat práce, dodat věci či poskytnout práva a to za účelem zřízení určité Služby pro Uživatele a tomu odpovídající závazek Uživatele zaplatit Poskytovateli cenu za takto poskytnutou Službu ve výši platné v době poskytnutí této Služby.


Článek 5. - Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1.
Poskytovatel je povinen:

1. za sjednanou cenu poskytovat Službu v souladu se Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami a Obecnou specifikací služby každému, kdo o ni požádá a projeví souhlas se Všeobecnými podmínkami, nebude-li to v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele; 
2. na základě písemné žádosti Uživatele provést změnu Služby, pokud tato změna bude možná a bude v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a Obecnou specifikací služby;
3. udržovat Sí
ť ve stavu odpovídajícím příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným obecně závaznými právními předpisy; 
4. provádět opravy běžných závad takovým způsobem, aby s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem byly tyto závady odstraněny vždy co nejdříve; 
5. oznámit Uživateli vhodným způsobem (telefonicky, elektronickou poštou nebo dopisem) v dostatečném předstihu, že dojde k omezení, přerušení, změně nebo nepravidelnosti v poskytování Služby, pokud taková omezení, přerušení, změny či nepravidelnosti bylo možno předvídat; 
6. zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se činnosti Uživatele, jeho obchodních partnerů, dodavatelů, zaměstnanců a know-how, o kterých se při poskytování Služby dozví. 

5.2.
Poskytovatel je oprávněn, pokud toho bude třeba, uskutečnit vždy ve středu v době od 00:00 hodin do 07:00 hodin a v neděli v době od 10:00 hodin do 20:00 hodin plánovaný výpadek v poskytování Služby za účelem údržby a případných oprav svých zařízení. O tomto plánovaném výpadku je Poskytovatel povinen Uživatele předem informovat podle výše uvedených pravidel, avšak tento plánovaný výpadek se nepovažuje za vadu v poskytování Služby a nezakládá právo Uživatele domáhat se nároků z odpovědnosti za vady.

5.3.
Poskytovatel je oprávněn omezit či zastavit poskytování služby v případě závažných technických či provozních důvodů, které znemožňují poskytování služby nebo po předchozím prokazatelném doručení upozornění z důvodu, že smluvní uživatel je déle než 30 dní v prodlení s úhradou platby za poskytnutou službu. Poskytovatel je též oprávněn omezit či zastavit poskytování služby v případech, kdy mu to ukládá zákonná povinnost nebo závazné rozhodnutí státních orgánů.


Článek 6. - Povinnosti Uživatele

6.1.
Uživatel je povinen:

1. řádně a včas platit cenu za poskytnuté Služby a to ve výši platné v době poskytnutí Služby; 
2. zajistit, aby telekomunikační zařízení, která připojuje k zařízením Poskytovatele, splňovala podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy. Uživatel odpovídá za škody, které vzniknou Poskytovateli nebo třetím osobám v důsledku činnosti zařízení, která Uživatel připojil k zařízením Poskytovatele; 
3. umožnit Poskytovateli přístup k jeho zařízením, která se nacházejí v prostorách Uživatele; 
4. neprodleně oznámit Kontaktní osobě Poskytovatele veškeré závady a vady, které se vyskytly při poskytování Služby; 
5. zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se činnosti Poskytovatele, jeho obchodních partnerů, dodavatelů, zaměstnanců a know-how, o kterých se při poskytování Služby dozví.
6. zdržet se veškerých jednání, která porušují etická pravidla chování na síti Internet, zejména nespecifické šíření nevyžádané elektronické pošty či neoprávněné vstupování do cizích sítí (tzv. hacking), přenášení prostřednictvím Sítě materiál, který je nezákonný, výhružný, hanlivý, urážlivý nebo nenávistný, případně nabádající k chování vedoucímu ke kriminálnímu jednání, nebo materiál, který jinak porušuje zákony ČR či mezinárodní práva a úmluvy.
7. zdržet se obcházení identifikací systému v Síti, přístupu k jiným údajům, než přímo pro uživatele určených, přístupu k serveru přes jiný-cizí účet, nebo testování bezpečnosti jiných sítí, omezování jiných uživatelů, počítačů nebo sítí 
8. zdržet se obtěžování jiných uživatelů jakýmkoliv způsobem (styl jazyka, frekvence, velikost zpráv apod.), zasílání zprávy osobě, která si to nepřeje, rozesílání nevyžádaných reklamních dopisů ("junk mail", resp. "spam"), rozesílání nebo propagování řetězové zprávy, a
ť už na přání adresáta či nikoliv, rozesílání obtížných zpráv typu "mailbombing" (posílání velkého množství zpráv na jednu adresu nebo na jeden systém), falšování hlaviček zpráv.


Článek 7. - Cena poskytovaných Služeb a její vyúčtování

7.1.
Cena poskytovaných Služeb je stanovena podle Ceníku, který je k nahlédnutí v sídle Provozovatele a je také k dispozici na vyžádání mailem. Uživatel je povinen platit takovou cenu Služby, která je podle Ceníku platná ke dni jejího poskytnutí. Poskytovatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit, je však povinen takovou změnu uveřejnit 45 dní předem ve svém sídle a také na svojí internetové adrese http://www.sedlcany.cz
Poskytovatel se zavazuje, že bude o důležitých skutečnostech týkajících se smluvních vztahů, znění Všeobecných podmínek a ceníků informovat uživatele také e-mailem.

7.2.
V případě, že je cena za Služby sjednána přímo ve Smlouvě, ustanovení o jejím určení podle Ceníku se nepoužijí. 

7.3.
Zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc, není-li v Obecné specifikaci služby nebo ve Smlouvě stanoveno jinak. Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby se provede tak, že Poskytovatel zašle Uživateli fakturu, která bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení a bude mimo jiné obsahovat cenu za poskytnuté Služby. Cenu za poskytnuté Služby vyúčtované fakturou je Uživatel povinen zaplatit v den uvedený na faktuře jako den splatnosti, nestanoví-li Smlouva nebo Obecná specifikace služby jinak. 

7.4.
Ceny za Služby jednorázové povahy (např. instalační a zřizovací poplatky a ceny za jednorázové úkony) budou Poskytovatelem účtovány ihned poté, co bude taková jednorázová Služba Uživateli poskytnuta. Platba za takovéto jednorázové Služby bude provedena hotově, nebude-li dohodnuto jinak.

7.5.
Ceny za Služby opakující se či trvalejší povahy budou vyúčtovány zpětně k poslednímu dni jednoho nebo několika Zúčtovacích období, pokud Smlouva nebo Obecná specifikace služby nestanoví jinak. 

7.6.
V případě, že Poskytovatel bude nabízet Služby, které budou placeny předem (tzv. předplacené služby), bude cena za tyto Služby zaplacena Uživatelem ještě před tím, než bude poskytnutí Služby realizováno. 

7.7.
V případě, že Služba opakující se či trvalejší povahy nebude poskytována po celé Zúčtovací období, provede se vyúčtování ceny zpětně k poslednímu dni Zúčtovacího období, ve kterém byla Služba poskytována s tím, že za každý započatý kalendářní den poskytování Služby v daném Zúčtovacím období náleží Poskytovateli 1/30 měsíční ceny. V případě, že dojde ke změně ceny za poskytování Služeb v průběhu Zúčtovacího období, je Poskytovatel oprávněn požadovat změněnou cenu ode dne následujícího po dni, ve kterém změna ceny nabyla účinnosti. 

7.8.
Poskytovatel je oprávněn v rámci jednoho vyúčtování vyúčtovat i cenu za více poskytnutých Služeb a případně i cenu služeb poskytovaných třetí osobou, pokud je Poskytovatel na základě dohody s touto třetí osobou oprávněn po Uživateli cenu za tuto jinou službu požadovat. 

7.9.
Uživatel je oprávněn započítat si proti pohledávkám Poskytovatele pouze ty svoje vzájemné pohledávky vůči Poskytovateli, které jsou již vykonatelné. 

7.10.
V případě, že Uživatel nezaplatí cenu za poskytnuté Služby ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. Poskytovatel má právo požadovat po Uživateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení s placením ceny za poskytnuté Služby. Uživatel nese veškeré náklady, které Poskytovateli vzniknou v souvislosti s vymáháním jeho pohledávek za Uživatelem. 

7.11.
Uživatel je oprávněn písemně požádat o vrácení části řádně a včas zaplacených úhrad ceny za Služby za období, ve kterém Služba nebyla poskytována vůbec nebo byla poskytována v menším rozsahu, než je uvedeno ve Smlouvě. Lhůty a způsob vyúčtování přeplatků jsou specifikovány níže. Neposkytne-li Uživatel součinnost při odstranění závad majících za následek úplné nebo částečné neposkytnutí Služeb, není oprávněn požadovat vrácení poměrné části zaplacené ceny.


Článek 8. - Omezení, pozastavení a ukončení poskytování Služeb

8.1.
Poskytovatel má právo pozastavit nebo omezit poskytování Služeb v následujících případech: 

1. je-li jeho možnost poskytovat sjednané Služby omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat nebo jí zabránit; 
2. za podmínek uvedených v odstavci 8.2., je-li Uživatel v prodlení s úhradou ceny za poskytnuté Služby; nebo 
3.na nezbytně nutnou dobu, porušuje-li Uživatel svoje povinnosti podle této Smlouvy 

8.2.
V případě, že Uživatel nezaplatí včas a řádně vyúčtovanou cenu za poskytnutou Službu nebo neplní další smluvní podmínky, zašle Poskytovatel Uživateli písemné upozornění s uvedením termínu náhradního plnění. Pokud Uživatel v uvedeném termínu nezjedná nápravu, Poskytovatel má právo zamezit aktivní přístup ke Službě. Při opakovaném neplnění smluvních podmínek má Poskytovatel právo poskytování Služby ukončit. Uživatel je v takovém případě povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady spojené se zasíláním písemného upozornění.


Článek 9. - Podstatné porušení Smlouvy

9.1.
Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje, pokud Poskytovatel není schopen zřídit požadovanou Službu nebo provést změnu v určité Službě, ani v přiměřené době poté, co uplynula lhůta stanovená ve Smlouvě nebo v příslušném dodatku Smlouvy. Dále se za podstatné porušení Smlouvy považuje, pokud vinou Poskytovatele došlo k opakovanému poškození, ztrátě nebo zničení zařízení Uživatele, které Poskytovatel od Uživatele převzal. Omezení nebo zastavení poskytování Služby Poskytovatelem podle článku 8. odstavců 8.1. a 8.2. stejně jako podle článku 5. odstavce 5.2. těchto Všeobecných podmínek není považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

9.2.
Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Uživatele se považuje:

1. prodlení Uživatele s placením ceny za poskytnuté Služby po dobu delší než 30 (třicet) dnů; 
2. poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů v souvislosti se zřízením Služby; 
3. opakované a i po upozornění pokračující používání poskytované Služby nebo zařízení Poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy; 
5. odepření přístupu Poskytovatele k technickým zařízením a systémům Uživatele v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy; 
6. neodpojení zařízení Uživatele od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení či jiné závady na takové síti, ačkoliv byl Uživatel k tomuto odpojení Poskytovatelem vyzván; 
7. opakované poškození, ztráta nebo zničení zařízení Poskytovatele, a to i když k nim nedošlo úmyslně; 
8. provozování aktivit, které jsou v rozporu s etickými pravidly sítě Internet. 


Článek 10. - Odpovědnost za škodu

10.1.
Odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními všeobecně závazných platných právních předpisů.

Článek 11. - Vznik a zánik Smlouvy

11.1.
Smlouva je uzavírána v písemné podobě na dobu neurčitou, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak a je platná od okamžiku, kdy je podepsána Oprávněnými zástupci obou smluvní stran. Účinnosti však Smlouva nabývá až okamžikem, kdy bude podepsán předávací protokol, který bude nedílnou součástí Smlouvy.

11.2.
Smlouvu lze měnit pouze písemně. Převod práv a povinností Uživatele ze Smlouvy na třetí osobu je možný pouze s písemným souhlasem Poskytovatele.

11.3.
Smlouva zaniká: 
1. písemnou dohodou Smluvních stran; 
2. uplynutím sjednané výpovědní doby, pokud byla Smlouva uzavřena na dobu neurčitou. V případě, že ve Smlouvě není výpovědní doba sjednána, je výpovědní doba tříměsíční a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně; 
3. uplynutím tříměsíční výpovědní doby při výpovědi dané Uživatelem z důvodu změny těchto Všeobecných podmínek nebo Obecné specifikace služby jednostranným úkonem Poskytovatele nebo z důvodu zvýšení ceny poskytované Služby jednostranným úkonem Poskytovatele. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být dána tak, aby tříměsíční výpovědní doba uběhla ještě před tím, než má změna Všeobecných podmínek, Obecné specifikace služby nebo ceny za Služby nabýt účinnosti; 
4. odstoupením z důvodu podstatného porušení Smlouvy. Účinky odstoupení od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy nastávají okamžikem, kdy je písemné prohlášení oprávněné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy doručeno Smluvní straně, která Smlouvu podstatným způsobem porušila
5. uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, pokud byla Smlouva uzavřena na dobu určitou. 

11.4.
Výpovědní doba podle odstavce 11.3. písm. 3) začíná běžet prvního dne měsíce, ve kterém byla písemná výpověď Uživatele doručena Poskytovateli.

11.5.
Po ukončení Smlouvy je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit Poskytovateli veškerá poskytnutá technická zařízení a jiné věci a přestat užívat práva, která od Poskytovatele obdržel za účelem řádného poskytování Služby podle Smlouvy. V případě, že se Uživatel dostane do prodlení s vrácením výše uvedených technických zařízení či jiných věcí po dobu delší než sedm (7) dnů, je povinen zaplatit Poskytovateli 100% ceny, za kterou Poskytovatel tato technická zařízení či jiné věci pořídil. 

11.6.
Veškeré pohledávky a závazky peněžité povahy vyplývající ze Smlouvy budou mezi Smluvními stranami vyrovnány nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po ukončení Smlouvy.


Článek 12. - Uplatnění práv z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby

12.1.
V případě, že se Uživatel domnívá, že poskytovaná Služba svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídá smluveným podmínkám a tudíž vykazuje vady, může příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u Poskytovatele za podmínek uvedených níže.

12.2.
Poskytovatel odpovídá za rozsah, cenu a kvalitu jen těch Služeb, které poskytuje v souladu s příslušnou Smlouvou, a to v případě, že 

1. smluvně dohodnutá Služba nebyla poskytnuta v kvalitě podle Smlouvy nebo příslušných předpisů nebo že za Službu nebyla účtována cena v souladu s platným Ceníkem nebo Smlouvou, nebo 
2. poskytované Služby nemají sjednané, předepsané nebo schválené vlastnosti. 

12.3.
Reklamace může být uplatněna v případě, že je namítáno špatné vyúčtování ceny za poskytnou Službu nebo nedostatky ve způsobu poskytování Služby.

12.4.
Reklamace se uplatňuje písemně u reklamačního pracoviště Poskytovatele, a to na kontaktní adrese uvedené na vyúčtování ceny Služeb Poskytovatele. Reklamaci lze uplatnit i faxem, a to nepřetržitě po dobu 24 hodin denně.

12.5.
Spočívá-li vada Služby v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou Službu, má Uživatel právo reklamovat vyúčtování ceny za Službu do dvou (2) měsíců od doručení tohoto vyúčtování, jinak toto právo zanikne.

12.6.
Reklamace týkající se jiných závad než vyúčtované ceny musí být podány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (zpravidla do 15 dnů).

12.7.
Uplatnění Reklamace proti výši účtovaných cen za Služby nemá odkladný účinek a Uživatel je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do data splatnosti.

12.8.
Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné Reklamace, a to následujícím způsobem:

1. jednoduché případy Reklamací nevyžadující technické šetření se vyřizují zpravidla do 10 (deseti) kalendářních dnů; 
2. jednoduché případy Reklamací vyžadující technické šetření a Reklamace týkající se ceny se vyřizují zpravidla do 30 (třiceti) kalendářních dnů; 
3. složitější případy Reklamací, které nevyžadují technické šetření a Reklamace týkající se ceny, pokud ji bylo nutno řešit ve spolupráci se zahraničními operátory, se vyřizují zpravidla do 60 (šedesáti) kalendářních dnů; 
4. případy Reklamací, které vyžadují technické šetření a které je nutno řešit ve spolupráci se zahraničními operátory nebo případy, které vyžadují podrobná a časově náročná technická šetření, se vyřizují zpravidla do 90 (devadesáti) kalendářních dnů. 

12.9.
Uživatel má právo na vrácení přeplatku nebo na vrácení zaplacených cen Služeb na základě kladně vyřízené Reklamace a Poskytovatel má povinnost tyto zaplacené částky vrátit: 

1. formou dobropisu v následujícím vyúčtování po kladném vyřízení Reklamace; 
2. ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne kladného vyřízení Reklamace Uživatele, pokud s Uživatelem nebylo dohodnuto jinak; 
3. pokud nebyla úhrada ceny Služeb provedena, zrušením původního vyúčtování a vydáním vyúčtování opraveného na základě Reklamace. 

12.10.
Právo na vrácení přeplatku vzniklého na základě kladně vyřízené Reklamace, který nebylo možno vrátit pro překážky na straně Uživatele, se promlčuje ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění).

12.11.
V případě, že Uživatel nesouhlasí s výsledkem reklamačního řízení Poskytovatele, má právo obrátit se v případě Reklamace ceny za poskytnutou Službu ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení vyřízení Reklamace na Český telekomunikační úřad.


Článek 13. - Společná ustanovení

13.1.
Poskytovatel je oprávněn s údaji a informacemi o Uživateli nakládat pouze v souladu s platným právním řádem ČR. Poskytovatel nesmí zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem nebo na základě souhlasu Uživatele.

13.2.
Poskytovatel má právo jednostranným úkonem měnit tyto Všeobecné podmínky, je však povinen oznámit to nejméně tři (3) měsíce předem. Oznámení o změně Všeobecných podmínek se děje uveřejněním v sídle Poskytovatele a také na jeho internetové adrese: http://www.sedlcany.cz

Článek 14. - Závěrečná ustanovení

14.1.
Smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

14.2.
V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy, Obecné specifikace služby a Všeobecnými podmínkami, mají přednost ustanovení Smlouvy před ustanoveními Obecné specifikace služby a Všeobecných podmínek a pokud vznikne rozpor mezi ustanoveními Obecné specifikace služby a Všeobecných podmínek, mají přednost ustanovení Obecné specifikace služby před ustanoveními Všeobecných podmínek.

14.2.
V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Uživatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto Všeobecných podmínek. 

14.5.
Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. prosince 2004.


Za Internet Sedlčany
Lacina.cz s.r.o.
Kamenice 3
264 01  Sedlčany

 

 


 
Th03as